Què fem?

El PECT Ebrebiosfera es concreta en un total de 9 Operacions que, en diferents àmbits, contribuiran a la innovació i dinamització de l’activitat econòmica del territori de les Terres de l’Ebre.

Aquests projectes són:

Observatori Socioambiental per a la transferència de dades, l'emprenedoria i l'autoavaluació.

Entitat responsable: Universitat Rovira i Virgili

Creació d’un Observatori Socioambiental de la Reserva de la Biosfera com a instrument de recopilació, sistematització, anàlisi i prospecció d’indicadors socioambientals de les Terres de l’Ebre, així com de difusió de la sostenibilitat al territori. La seva producció serà posada en mans dels agents socioeconòmics, també a les persones individuals, mitjançant una plataforma Open Data, de manera a que puguin fonamentar la presa de decisions. Els seus àmbits d’actuació es mouran entre el científic, l’empresarial i la societat en general. Aquesta operació, associada a una estratègia de generació i transferència de coneixement amb alt contingut tecnològic, consolida una de les principals potes institucionals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.
L’Observatori s’estructura com a oficina tècnica de recollida i anàlisi de dades, constituint-se, a més a més, en una eina cooperativa amb d’altres institucions ja existents i que parcialment recopilen informació, com ho és en l’àmbit de les dades socioeconòmiques, per exemple, la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, ubicada a Tortosa. En el cas de dades mediambientals, comptem, entre d’altres fonts de dades, amb l’Observatori de l’Ebre (fonamentalment en l’àmbit climàtic però no només), el COPATE o els mecanismes de gestió dels espais naturals protegits (per exemple els dos Parcs Naturals ubicats al territori).
L’Observatori, més enllà de la sistematització d’informació, elaborarà també documents i informes sintètics (i.e. Informe Anual de Sostenibilitat, Sistema Territorial d’Indicadors) i organitzarà jornades de difusió. Es preveu, així mateix, que col·labori amb institucions externes i que desenvolupi tasques de recerca científica en els àmbits d’actuació.

Simbiosi Rural: Banc de Terres i de Serveis Agraris.

Entitat responsable: COPATE

El sector agrari a Terres de l’Ebre és caracteritza per una escassa concertació, per una elevada dispersió de les explotacions i per una baixa permeabilitat a la innovació, tot això dificulta la seva adaptació a l’actual entorn competitiu. Aquesta operació es centrarà en el desplegament i l’aplicació de eines innovadores orientades al desenvolupament rural, la creació d’ocupació i la fixació de població en els municipis rurals de l’àmbit de la Reserva.
L’operació implementa part de les actuacions dels objectius estratègics 3.1 i 3.2 del Pla de Gestió de la Reserva orientats a assegurar una producció agrària viable tècnicament i econòmicament, amb un paper significatiu en l’equilibri territorial actuant de motor de desenvolupament. Per a això cal establir les bases d’un nou model basat en la col·laboració entre pagesos, cooperatives i explotacions agràries, dotant de noves funcions al teixit cooperatiu existent mitjançant el foment de l’economia col·laborativa en un sector agrari basat en les explotacions familiars i potenciar l’enfortiment del cooperativisme agrari facilitant, amb l’ús de les TIC, la seva transició cap un cooperativisme 2.0. i la innovació.
L’operació permetrà crear espais de cooperació a nivell individual i col·lectiu que amb l’ús de les TIC i una forta component d’R+D+I harmonitzarà l’ús de recursos escassos, crearà sinergies entre explotacions i diferents activitats (ramaderia, biomassa, …) i dotarà al sector de la suficient capacitat d’anticipació, adaptació i resiliència per resistir les tensions creades pels mercats globals.
L’operació es basarà en la creació d’un banc de terres i del banc de serveis agraris orientats a facilitar l’accés del sector a la informació que el capaciti per garantir la continuïtat de les explotacions i que seran importants en l’impuls de l’agricultura de precisió al territori. Aquets instruments es faran en col·laboració amb el teixit cooperatiu territorial que podrà gestionar i operar les plataformes un cop finalitzat el PECT.

Fitoderivats: innovació i cadena de valor agroforestal.

Entitat responsable: COPATE

La biomassa forestal (i l’agrícola) constitueix un valuós recurs energètic renovable i endogen, que disminueix la dependència energètica externa i que crea llocs de treball al mateix territori. Aquesta operació planteja definir una nova cadena de valor al sector agroforestal que permeti crear noves oportunitats empresarials mitjançant un model innovador de gestió dels recursos endògens i la introducció de noves tecnologies orientades a la producció de bioenergia. L’operació activarà i consolidarà a la bioenergia com un sector emergent i fomentarà l’ocupació a escala local. L’operació esta facilitada, a Terres de l’Ebre, per la presència d’una gran superfície forestal de titularitat municipal i d’un dens teixit cooperativista agrari que permet introduir models de gestió basats en la col·laboració público-privada. No obstant això, la cadena de valor que es planteja té un alt potencial de replicabilitat en altres zones del país. En aquest context, es potenciarà el cooperativisme forestal per concertar-lo amb un sector empresarial emergent al territori, identificant les noves solucions tecnològiques , basades en la biorefinació, destinades a obtenir nous fitoderivats que aportin valor afegit i amplien la demanda de bioenergia de proximitat. Una part important de l’operació es centrarà a la comarca de la Terra Alta on municipis, Consell Comarcal i COPATE impulsen el sector agroforestal des de fa anys. Les actuacions, per tant, aniran orientades a definir noves estratègies de gestió del territori i dels seus recursos forestals basats en potenciar el paper de les cooperatives en la creació d’un clúster agroforestal que aporti coneixement, fomenti la demanda, aporti solucions logístiques i d’innovació, concerti al sector i alineï a tots els actors implicats a aconseguir objectius comuns orientats a la producció de fitoderivats de qualitat i bioenergia de proximitat.

Rural Smart Energy.

Entitat responsable: COPATE

La Memòria de la Candidatura de Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre (RdBTE), plantejava la necessitat d’impulsar, des del marc que ofereix el Programa MaB de la UNESCO, la transició cap a un nou paradigma energètic basat en la gestió de la demanda (l’eficiència energètica), la gestió de l’oferta energètica (la producció distribuïda i les energies renovables) i la gestió de la distribució mitjançant xarxes locals intel·ligents i integrades en multinivell on s’incrementi el nombre d’operadors/actors i amb major participació dels ciutadans/consumidors.
Aquesta operació posarà les bases per implementar progressivament a les terres de l’Ebre el model Smart Grid, avançant en la promoció i la implementació de l’autoconsum i del balanç zero en tots els nivells d’usuari energètic i on les administracions locals podran esdevenir, a mig termini, un dels principals actors. Això és possible a partir de la integració de les TIC i la recerca i la innovació, en la gestió de xarxes i en la cogestió en xarxa de centres de producció basats en les diferents possibilitats que ofereixen les renovables (centrals de biomassa que aprofitin residus agroforestals per produir energia, centrals de cogeneració i d’energia tèrmica, etc.). En aquest model, tot consumidor potencial (o unitat de consum: municipi, activitat econòmica, edifici o habitatge, etc.) pot convertir-se en un productor energètic potencial. El model Smart Grid territorial a Terres de l’Ebre es pot veure afavorit pel gran potencial que per a les energies renovables té aquest territori i pel know how energètic que disposa el territori, especialment la comarca de la Ribera d’Ebre.

Plataforma per l’impuls del Sistema Agroalimentari Innovador (SAI)

Entitat responsable: Fundació Agroterritori

L’objectiu és optimitzar les oportunitats de rendibilitat econòmica i d’estratègia territorial del sector agroalimentari de les Terres de l’Ebre des de la sostenibilitat i la qualitat ambiental integrant les dimensions horitzontals (medi ambient, salut, patrimoni, ocupació, igualtat, educació, etc.) i les verticals (producció, transformació, distribució, transport, consum i gestió de residus) de les Terres de l’Ebre.
L’operació dinamitzarà aliances a través de l’execució de projectes pilots demostratius que integraran les experteses del territori i de la recerca i generaran coneixement i models de desenvolupament econòmic replicables i transferibles a altres territoris agraris de la Mediterrània.
El focus d’atenció de l’operació es centra en avançar en:
• Posar en pràctica el model de Sistema Agroalimentari Innovador (SAI).
• Consolidar el model de governança territorial entre administració, sectors econòmics i societat civil organitzada.
• Optimitzar les TIC’s en la cadena de valor agroalimentària (producció, transformació, comercialització i promoció).
• Millorar l’eficiència i l’estalvi de recursos naturals en els agrosistemes característics de Terres de l’Ebre: arròs, cítrics, vinya, olivera i horta.
• Impulsar la bioeconomia i l’economia circular (reciclatge i reutilització).
• Capacitar per l’ocupació i la generació de nous models empresarials.
• Dissenyar plans de comunicació i divulgació segons públic destinatari.
• Disseminar els resultats del projecte, especialment als protagonistes: empreses agràries, organitzacions i associacions i a la societat.

Creació de dues plataformes generadores de competitivitat en el sector de l’Hàbitat.

Entitat responsable: CENFIM

Creació de dues plataformes acceleradores de competitivitat en el sector de l’hàbitat (residencial i col·lectiu) de les comarques del sud de Catalunya.
La primera, la Plataforma acceleradora de l’Economia Circular (PaEC) té com a finalitat accelerar la implementació de l’Economia Circular en l’anomenat sector. La PaEC facilita l’adaptació de les empreses a un nou model econòmic productiu més eficaç basat en l’optimització en l’ús de recursos i en mantenir en tot moment el valor màxim dels productes i recursos (reciclatge en cascada).
La segona, la Plataforma acceleradora de la Innovació en Producte (PaIP) té com a finalitat incrementar la competitivitat de les PIMEs que conformen el sector hàbitat (cadena de valor d’equipament per a la llar – mobiliari i d’altres – des de la fabricació a la distribució final i e-commerce) mitjançant la potenciació de la innovació en producte.

Creació del FabLab Terres de l’Ebre.

Entitat responsable: Ajuntament d’Amposta

Estem davant de canvis de paradigmes constants, per la qual cosa ens hem d’adaptar a aquesta situació al més ràpid possible, per tal de dotar i oferir eines i metodologies a la ciutadania. Aquesta entesa com un tot i de la que forma part l’educació, el teixit empresarial, la cultura, la política i la investigació. Ens hem de reinventar constantment i aquí la innovació té un paper clau. Promoure la transformació digital, repensar territoris, co-dissenyar un futur entre tots, donant respostes a reptes del territori i a necessitats reals de la societat, és una tasca que cal fer i com més aviat millor. L’Ajuntament d’Amposta ha impulsat la creació del Fab Lab Terres de l’Ebre al voltant del qual hi ha uns empresaris que han apostat molt fort en aquest projecte amb un protagonisme indiscutible, una comunitat maker que ha tingut un gran impacte i un Think Tank que detectarà reptes de necessitats de la ciutadania.

Un Fab Lab que, amb uns 290m2 i dotat de maquinària digital, impactarà en el territori, creant sinergies entre els agents de la quíntuple hèlix (administració, empresa, educació, recerca i territori) propiciant l’apropament a la innovació social i digital i on podran comprovar que ells són els protagonistes d’aquest canvi. Serà un Hub de creació i retenció de talent, clau per crear riquesa al territori. Promourà l’acció, la connexió, l’intercanvi de coneixement, l’open source, en definitiva l’impuls de nous models de negoci, més competitivitat empresarial, noves oportunitats laborals i professionals i noves solucions a reptes socials. El Fab Lab Terres de l’Ebre forma part de la xarxa impulsada per la fabfoundation i on el Centre de Bits i Atoms del MIT (Massachusetts Institute Technology) també i impulsor, està adherit www.fablabs.io/labs/cba i que està estesa estesa per tot el món, la qual cosa ens obre un món, quant a transmissió del coneixement, a primera línia.

Plataforma d’Innovació EbreBiosfera.

Entitat responsable: Universitat Rovira i Virgili

innovaebrebiosfera.urv.cat

Les Terres de l’Ebre compten amb una bona sèrie de projectes que vistes en conjunt creen un ecosistema d’iniciatives que bé podríem qualificar com a ‘Entorn Innovador’. Tanmateix aquest visió conjunta i vinculada dels projectes no es dona sovint. La implementació del PECT EbreBiosfera aporta les condicions òptimes per a articular el sistema d’innovació de les Terres de l’Ebre d’una manera definitiva. Aquesta operació planteja tres actuacions, la primera, creació de l’EbreBiosfera Open Lab, com una plataforma d’innovació oberta i espai col·laboratiu per impulsar la innovació a través de la interacció i l’intercanvi de coneixements entre els diversos agents del territori. A més d’agilitzar els processos d’innovació amb grups de treball en “lean innovation” adaptats a l’ecosistema local d’innovació amb projectes, públics i privats. La segona, l’Atracció de Talent, consta en donar empenta i coordinar accions en marxa que presenten diversos graus de maduració. I la tercera, la implantació de l’oficina tècnica ‘Regió del Coneixement’, consolida una acció de suport a la cerca de finançament públic competitiu per a projectes d’R+D+I que de moment, en accions puntuals, s’està portant a terme per dita Oficina.

Coordinació i Seguiment del PECT EbreBiosfera

Entitat responsable: Consell Comarcal del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre és l’Entitat Representat del PECT EbreBiosfera i actua com a interlocutor únic davant la Direcció General d’Administració Local i els organismes responsables de la gestió i el control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. Com Entitat Representant, el Consell Comarcal es fa càrrec de la Coordinació Econòmica i Justificació del PECT, canalitzant la justificació emesa per les entitats sòcies del PECT EbreBiosfera, i de la Coordinació Tècnica i el Seguiment de l’Execució al responsabilitzar-se de la coordinació i el seguiment dels projectes, les operacions i les actuacions emmarcats en el PECT EbreBiosfera.