Què és un PECT?

El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER Catalunya 2014-2020) té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en la línia de les directrius marcades per l’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea. Per a assolir aquest objectiu, la Generalitat, amb la participació de diferents agents, ha definit una estratègia d’especialització intel·ligent que promou els sistemes d’investigació i innovació a Catalunya, seguint una metodologia definida per la Comissió Europea. Aquesta estratègia és anomenada RIS3CAT, per les seves sigles en anglès.

Els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) son els instruments del PO FEDER de Catalunya i de la RIS3CAT per a activar els territoris.

Els PECT són iniciatives territorials per generar activitat econòmica innovadora, a través de la col·laboració d’entitats públiques i privades sense ànim de lucre. El seu objectiu és millorar la competitivitat d’un territori,  sorgeixen com a resposta a les seves característiques i circumstàncies i compleixen els següents requeriments:

Estan composats per projectes concrets i delimitats, molt orientats a objectius precisos i quantificables.
Son projectes transformadors per al territori, tant quantitativament com qualitativament.
Parteixen d’un procés de maduració i anàlisi de què es pot fer i com es poden fer les coses, dut a terme al territori
Estan vinculats amb la dinàmica econòmica i empresarial del territori, tenint en compte les seves particularitats.
Utilitzen d’una manera clara, realista i pertinent les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), amb l’enfocament més innovador possible.